tc8

Evenwicht

Evenwicht is de kaart die in de Crowley-tarot symbool staat voor evenwicht, balans en het universele principe van bijsturing. Net als in de klassieke tarot staat deze kaart ook symbool voor gerechtigheid, al is deze betekenis in de Crowley-tarot minder prominent.
Deze kaart beeld het teken Weegschaal uit. De kaart geeft een voorstelling van evenwicht, voortgekomen uit het vinden van het innerlijke midden. Op deze kaart zien we een jonge vrouw die een groot zwaard tussen haar benen houdt, en balanceert op de toppen van haar tenen.

Als je beter kijkt, zie je dat in feite alles rust op de punt van het zwaard. Alleen met uiterste concentratie en in absolute stilte kan een dergelijk evenwicht worden bereikt. De kleinste verstoring kan het evenwicht aan het wankelen brengen.

De overheersende kleuren op deze kaart zijn blauw en groen. Blauw is de kleur van het denken. Groen staat voor creativiteit.

De schouders van de vrouw zijn bedekt met veren. Dit zijn de veren die ook worden gedragen door de Egyptische godin Maat; de Egyptische godin van het recht. Haar gezicht draagt een masker, wat erop duidt dat alle aandacht naar binnen is gericht.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, kun je dat zien als een aansporing om alle extremen in het dagelijks leven te vermijden. Dat kan betrekking hebben op verstoringen in (liefdes-)relaties, maar ook op verstoringen die te maken hebben met aardse zaken als werk en geld.

Deze kaart is een aanmoediging om geen grote stappen te nemen op dit moment, maar om in stilte te wachten. Vanuit een evenwichtige positie ontwikkelen de dingen zich zo dat alles op de juiste plaats zijn juiste waarde krijgt.

Je kunt in deze kaart ook een oproep zien om meer te mediteren en je aandacht naar binnen te richten. Rust in je eigen middelpunt is een scheppende voorwaarde voor het oplossen van problemen.

Affirmatie

Ik ben evenwichtig en sta goed in mijn eigen centrum.
Ik bewijs eer aan mijn woord en beloften.
Ik hecht er waarde aan om in moeilijke situaties oprecht te zijn.

Archetype: de rechter; vrouwe Justitia.

Traditionele interpretatie: rechtvaardige afloop: “Je krijgt wat je toekomt”; evenwicht; oprechtheid; opgeven van oude gewoonten. Onrecht; vooringenomenheid; zelfkwelling; oneerlijkheid. De kaart staat voor gelijkwaardigheid, rechtsgelijkheid en rechtvaardigheid, evenwicht, rede en recht, en herinnert ons er aan dat op iedere actie een reactie volgt, we oogsten wat we gezaaid hebben en we zaaien wat we geoogst hebben! We zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten, en wat ons overkomt. Mogelijke negatieve implicaties zijn willekeur en onrecht.

‘Rechtvaardigheid herinnert ons er aan dat het leven uiteindelijk eerlijk en rechtvaardig is, er is een goddelijke balans.

Waite toont ons vrouwe Justitia zittend op de rechterstoel, met het zwaard des oordeels in haar hand. De kaart Rechtvaardigheid is het contrast van Het Rad van Fortuin. Doelgerichte orde contrasteert met toeval en geluk. Rechtvaardigheid drukt uit dat het leven, met alle toeval die er is, toch rechtvaardig is. In archetypische zin drukt Rechtvaardigheid het gevoel uit dat aan ieder van ons een plaats is toebedeeld in de orde van het universum.

In tegenstelling tot andere kaarten is de Russische vrouwe Justitia staande afgebeeld; ze heeft de weegschaal, symbool voor het afwegen van goed en kwaad, in haar ene hand, en het zwaard van de beslissing (‘tweesnijdend scherp zwaard’), symbool voor het straffen van het kwaad, in de andere. Het gezicht van de vrouw toont geen emoties: daar staat ze boven. Haar taak is eerlijk en rechtvaardig te oordelen op grond van de universele menselijke wetten van rechtvaardigheid.

Op de Russische kaart zijn opmerkelijk genoeg geen christelijke symbolen opgenomen. De weergegeven symboliek, met name op de houten omlijsting, verwijst naar heidense symbolen van het oude Slavische volk. In de houten obelisk zijn de twee houten pilaren te herkennen die de heilige ruimte markeren van cultische riten. De houten boog, waarop sterren en de zon zijn afgebeeld, verbindt de twee pilaren. Op elke pilaar staat het vierkoppige hoofd van de oorlogsgod Svantevit, boven de hoofden zijn tweelingdraken weergegeven.

Rechtvaardigheid is niet alleen simpel een kwestie van wetten, maar eerder een delicaat systeem van het handhaven van het juiste evenwicht tussen hemel en aarde, de mens en de natuur. De eerste Russische wet werd de pravda genoemd; waarheid en rechtvaardigheid hebben daarbij dezelfde betekenis.

Een wat zuinig kijkende vrouw heeft een zwaard in de ene en een weegschaal in de andere hand. Ze wikt en weegt en velt een oordeel. Of dat oordeel rechtvaardig is? Het is in ieder geval onafhankelijkheid, ze (be)oordeelt niet de persoon, maar de daden. Let wel: vrouwe Justitia is een archetype. De menselijke verschijningsvorm (mensen die oordelen, rechters) is feilbaar!

Crowley: VIII Evenwicht.

De kleuren blauw en groen geven aan dat de krachten van het denken worden verbonden met de aarde, en dat die in haar dienst worden gesteld. De hele figuur balanceert op de teentoppen, en alles rust op de punt van het zwaard. De vrouw heeft een masker op; ze is naar binnen gericht. Ze stelt zich open voor de innerlijke wetten, haar innerlijke wetten. Alles is volledig op het centrum gericht en is in evenwicht. We vinden de plaats van innerlijke rust en helderheid terug in het eigen middelpunt wanneer we ons niet laten afleiden door de voortdurende verstoringen die van buiten komen.

Uitnodiging: vind je innerlijke rust door gecentreerd te zijn in je meditatieve centrum; adem in je hara; meditatie (zen) zal je helpen je centrum (innerlijke rust) steeds weer te vinden, en er steeds langer te verblijven.

Back to top button